14.02.2024. год.

Анекс годишњег плана рада школе школска 2023/2024. година
Извештај о раду директора школе школска 2023/2024. за I полугодиште

15.09.2023. год.

Извештај о раду директора школе за школску 2022/2023 годину
Извештај о раду школе за 2022/2023. год.
Годишњи план рада за 2023/2024. год.
Школски програм – анекс 2 2023/2024. год.
Школски развојни план 2023-2026. год.
Извештај о самовредновању за 2022/2023. год.
Акциони план за 2023/2024. год.

15.09 2022. год.

Извештај о раду директора школе 2021/2022. год.
Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. год.
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. год.
Извештај самовредновања за школску 2021/2022. год.
Списак свих области које је школа самовредновала у периоду 2018-2022. год.

23.06.2022. год.

Анекс школском програму 2022/2023. год.
Школски програм 2022/2023.-2025/2026. год. – нови садржај
Анекс школском програму за први и други циклус основног образовања и васпитања 2018/2019.-2021/2022. год.
Школски програм анекс 2018/2019.-2021/2022. год.
Школски програм 2018/2019.-2020/2021. год.

14.09.2021. год.

Годишњи план рада школе школска 2021/2022. год.
Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. год.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

1..Школски развојни план 2018/2019. год.
2.Анекс ШРП 2018/2019. год.
3.Акциони ШРП 2019/2020. год.
4.Анекс ШРП 2020/2021. год.
5.Акциони план ШРП 2021/2022. год.
6.Акциони план за ШРП за 2022/2023. год.

14.05.2018. год.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа