Збирно чланови тима 30.08.2022. год.

Чланови тимова за школску 2020/2021. годину

Тимови за 2018/2019. годину

Решење за тим за развој међупредметних компентеција и предузетништва у школској 2018/2019. години

Решење за тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2018/2019 години

Решење за тим за подршку ученицима I и V разреда у школској 2018/2019. години

Решење за тим за инклузивно образовање у школској 2018/2019. години

Решење за тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе у школској 2018/2019. години

Решење о образовању тима за професионалну орјентацију

Решење за тим за самовредновање квалитета рада установе у школској 2018/2019. години

Решење за стручно веће за разредну наставу у школској 2018/2019. години

Решење за стручно веће за област предмета – стручно веће природне групе предмета у школској 2018/2019. години

Решење за стручно веће за област предмета – стручно веће друштвене групе предмета у школској 2018/2019. години

Решење о образовању стручног актива за развој школског програма за школску 2018/2019. годину

Решење о образовању стручног актива за развојно планирање за школску 2018/2019. годину

Решење за педагошки колегијум у школској 2018/2019. години