-Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања
-Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
-Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2022/2023. годину
Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и зенемаривања у образовно-васпитним установама
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Правилник о стандардима квалитета рада установе
Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о поклонима
Правилник о похвалама и наградама ученика и наставника
Правилник о електронском вођењу школске евиденције
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ Никола Тесла Липар
Правила понашања у школи
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду ученичког парламента
Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду Наставничког већа
Правилник о регулисању етике и личног интегритета
Правилник о управљању информацијама
Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ “Никола Тесла“ у Липару за школску 2023/2024. годину
Правилник о организацији и систематизацији послова у ОШ “Никола Тесла“ у Липару за школску 2022/2023. годину
Закон о основном образовању и васпитању
Закон о основама система образовања и васпитања
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у свања наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о поступку спровођење набавке наруџбеницом
-Закон о основама система образоваwа ( Сл.гласник РС 88/2017. од 7.10.2017.)
-Закон о основном образовању ( Сл.гласник РС 55/2013 и 101/2017 од 2017.г.)
-Закон о раду (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 (чл. 110-119. нису у пречишћеном тексту), 13/2017 – Одлука УС РС и 113/2017. Види: Закључак УС РС – 22/2011. Види: Одлуку УС РС – 79/2011.)
-Закон о јавним набавкама (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 124/2012, 14/2015 (чл 2. и 3. нису у пречишћеном тексту) и 68/2015 (чл. 86-90. нису у пречишћеном тексту)
-Закон о основама система образовања и васпитања
-Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ОШ “Никола Тесла“ Липар
-Закон о раду
-Закон о основном образовању и виспитању
-Закон о основама система образовња и васпитања
-Закон о изменама и допунама Закона основама система образовња и васпитања
-Закон о јавним набавкама
-Правилник о стандартима компетенција директора установа образовања и васпитања
-Правилник о стандартима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја
-Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника
-Правилник о стручно-педагошком надзору
-Правилник о вредновању квалитета рада установа
-Правилник о шкоском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2014/2015. годину
-Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
-Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
-Правилник о стандардима квалитета рада установе
-Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника
-Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
-Правилник о организацији и систематизацији радних места Основне школе “Никола Тесла“ Липар
Правилник о правима, обавезама и дисциплинској одговорности ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ “Никола Тесла“ Липар
-Правилник о мерама, начину и поступку зађтите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и дргуих активности које организује школа