-Закон о основама система образоваwа ( Сл.гласник РС 88/2017. од 7.10.2017.)
-Закон о основном образовању ( Сл.гласник РС 55/2013 и 101/2017 од 2017.г.)
-Закон о раду (Закон је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 (чл. 110-119. нису у пречишћеном тексту), 13/2017 – Одлука УС РС и 113/2017. Види: Закључак УС РС – 22/2011. Види: Одлуку УС РС – 79/2011.)
-Закон о јавним набавкама (Закон је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 124/2012, 14/2015 (чл 2. и 3. нису у пречишћеном тексту) и 68/2015 (чл. 86-90. нису у пречишћеном тексту) )
-Посебни колективни уговор (Посебан колективни уговор је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 21/2015 од 25.2.2015. године, а ступио је на снагу 5.3.2015. Види: Споразум – 16/2018.
-Завршни рачун 2017.
-Завршни рачун 2016.
-Закон о основама система образовања и васпитања
-Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ОШ ”Никола Тесла” Липар
-Завршни рачун за 2015. годину
-Завршни рачун за 2014. годину
-Закон о раду
-Закон о основном образовању и виспитању
-Закон о основама система образовња и васпитања
-Закон о изменама и допунама Закона основама система образовња и васпитања
-Закон о јавним набавкама
-Правилник о стандартима компетенција директора установа образовања и васпитања
-Правилник о стандартима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја
-Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника
-Правилник о стручно-педагошком надзору
-Правилник о вредновању квалитета рада установа
-Правилник о шкоском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2014/2015. годину
-Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
-Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
-Правилник о стандардима квалитета рада установе
-Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника
-Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
-Стручно упутство о начину израде школске документације
-Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2013/2014 годину и уписа ученика у средњу школу 2014/2015.
-Смернице за пробно спровођење завршног испита у школској 2013/2014. години
-Решење Министра за дежурне наставнике, супервизоре и прегледаче
-Правилник о организацији и систематизацији радних места Основне школе ”Никола Тесла” Липар
-Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика
-Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ ”Никола Тесла” Липар
-Правилник о мерама, начину и поступку зађтите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и дргуих активности које организује школа
-Пословник о раду школског одбора
-Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године
-Стручно упутство о начину израде школске документације
-Конвенција о правима детета
-Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
-Адолесценти
-Статут
-Завршни рачун за 2013. годину