Прочитајте наше
Home / Документа

Документа

Закон о основама система образовања и васпитања
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ОШ ”Никола Тесла” Липар
Завршни рачун за 2015. годину
Завршни рачун за 2014. годину
Закон о раду
Закон о основном образовању и виспитању
Закон о основама система образовња и васпитања
Закон о изменама и допунама Закона основама система образовња и васпитања
Закон о јавним набавкама
Правилник о стандартима компетенција директора установа образовања и васпитања
Правилник о стандартима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника
Правилник о стручно-педагошком надзору
Правилник о вредновању квалитета рада установа
Правилник о шкоском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2014/2015. годину
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о стандардима квалитета рада установе
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
Стручно упутство о начину израде школске документације
Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2013/2014 годину и уписа ученика у средњу школу 2014/2015.
Смернице за пробно спровођење завршног испита у школској 2013/2014. години
Решење Министра за дежурне наставнике, супервизоре и прегледаче
Правилник о организацији и систематизацији радних места Основне школе ”Никола Тесла” Липар
Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ ”Никола Тесла” Липар
Правилник о мерама, начину и поступку зађтите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и дргуих активности које организује школа
Пословник о раду школског одбора
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године
Стручно упутство о начину израде школске документације
Конвенција о правима детета
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
Адолесценти
Статут
Завршни рачун за 2013. годину

Пошаљите коментар

Scroll To Top