-Pravilnik o postupku sprovođenje nabavke narudžbenicom
-Završni račun za 2018. godinu
-Zakon o osnovama sistema obrazovawa ( Sl.glasnik RS 88/2017. od 7.10.2017.)
-Zakon o osnovnom obrazovanju ( Sl.glasnik RS 55/2013 i 101/2017 od 2017.g.)
-Zakon o radu (Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 (čl. 110-119. nisu u prečišćenom tekstu), 13/2017 – Odluka US RS i 113/2017. Vidi: Zaključak US RS – 22/2011. Vidi: Odluku US RS – 79/2011.)
-Zakon o javnim nabavkama (Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 124/2012, 14/2015 (čl 2. i 3. nisu u prečišćenom tekstu) i 68/2015 (čl. 86-90. nisu u prečišćenom tekstu) )
-Posebni kolektivni ugovor (Poseban kolektivni ugovor je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 21/2015 od 25.2.2015. godine, a stupio je na snagu 5.3.2015. Vidi: Sporazum – 16/2018.
-Završni račun 2017.
-Završni račun 2016.
-Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
-Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u OŠ ”Nikola Tesla” Lipar
-Završni račun za 2015. godinu
-Završni račun za 2014. godinu
-Zakon o radu
-Zakon o osnovnom obrazovanju i vispitanju
-Zakon o osnovama sistema obrazovnja i vaspitanja
-Zakon o izmenama i dopunama Zakona osnovama sistema obrazovnja i vaspitanja
-Zakon o javnim nabavkama
-Pravilnik o standartima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja
-Pravilnik o standartima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja
-Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika
-Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru
-Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova
-Pravilnik o škoskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2014/2015. godinu
-Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
-Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
-Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
-Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika
-Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
-Stručno uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije
-Kalendar aktivnosti za sprovođenje završnog ispita za školsku 2013/2014 godinu i upisa učenika u srednju školu 2014/2015.
-Smernice za probno sprovođenje završnog ispita u školskoj 2013/2014. godini
-Rešenje Ministra za dežurne nastavnike, supervizore i pregledače
-Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Osnovne škole ”Nikola Tesla” Lipar
-Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima učenika
-Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u OŠ ”Nikola Tesla” Lipar
-Pravilnik o merama, načinu i postupku zađtite i bezbednosti učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drguih aktivnosti koje organizuje škola
-Poslovnik o radu školskog odbora
-Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine
-Stručno uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije
-Konvencija o pravima deteta
-Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
-Adolescenti
-Statut
-Završni račun za 2013. godinu