Zakoni i pravilnici

Pravilnik o normi časova neposrednog rada sa učenicima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi
Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2022/2023. godinu
Poseban protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zenemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama
Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja
Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada
Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
Pravilnik o poklonima
Pravilnik o pohvalama i nagradama učenika i nastavnika
Pravilnik o elektronskom vođenju školske evidencije
Pravilnik o merama bezbednosti
Pravila ponašanja u školi
Poslovnik o radu Školskog odbora
Poslovnik o radu učeničkog parlamenta
Poslovnik o radu Saveta roditelja
Poslovnik o radu Nastavničkog veća
Pravilnik o regulisanju etike i ličnog integriteta
Pravilnik o upravljanju informacijama
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ “Nikola Tesla“ u Liparu
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u svanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
-Pravilnik o postupku sprovođenje nabavke narudžbenicom
-Zakon o osnovama sistema obrazovawa ( Sl.glasnik RS 88/2017. od 7.10.2017.)
-Zakon o osnovnom obrazovanju ( Sl.glasnik RS 55/2013 i 101/2017 od 2017.g.)
-Zakon o radu (Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 (čl. 110-119. nisu u prečišćenom tekstu), 13/2017 – Odluka US RS i 113/2017. Vidi: Zaključak US RS – 22/2011. Vidi: Odluku US RS – 79/2011.)
-Zakon o javnim nabavkama (Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 124/2012, 14/2015 (čl 2. i 3. nisu u prečišćenom tekstu) i 68/2015 (čl. 86-90. nisu u prečišćenom tekstu)
-Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
-Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u OŠ “Nikola Tesla“ Lipar
-Zakon o radu
-Zakon o osnovnom obrazovanju i vispitanju
-Zakon o osnovama sistema obrazovnja i vaspitanja
-Zakon o izmenama i dopunama Zakona osnovama sistema obrazovnja i vaspitanja
-Zakon o javnim nabavkama
-Pravilnik o standartima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja
-Pravilnik o standartima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja
-Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika
-Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru
-Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova
-Pravilnik o škoskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2014/2015. godinu
-Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
-Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
-Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
-Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika
-Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
-Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Osnovne škole “Nikola Tesla“ Lipar
Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima učenika
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u OŠ “Nikola Tesla“ Lipar
-Pravilnik o merama, načinu i postupku zađtite i bezbednosti učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drguih aktivnosti koje organizuje škola

RSS