Nenastavni kadar

Ivić Dušanka sekretar
Natalija Nićetin šef računovodstva
Desanka Bašić administrativni radnik
Olivera Kadić-Stojičić bibliotekar
Popović Branko domar, ložač
Preočanin Spomenka servirka i spremačica
Đikić Ljubinka servirka i spremačica
Cvitkovac Mirjana servirka i spremačica